دونده همدانی به اردوی تیم ملی دو ومیدانی پیوند اعضا کشور دعوت شد