افشای سندی محرمانه درباره حمایت آمریکا از داعش در سوریه