مخالفان ولایتی مصالح کشور را به منافع جناحی و حزبی‌شان ترجیح دهند