آمریکا سردمدار جاهلیت مدرن در منطقه و جامعه بین‌المللی است