فرمایش اخیر مقام معظم رهبری نقشه راه تیم مذاکره کننده است