فتح خرمشهر افتخاری بزرگ برای ملت ایران است/ باید مقابل زیاده خواهی دشمن ایستاد