فتح خرمشهر اوج ما می توانیم را اثبات کرد/ ملت ایران هر تهدیدی را در نطفه خفه می کند