پذیرش بازرسی از مراکز نظامی در توافق هسته ای اوج ذلت پذیری است