ملت اجازه بازرسی از مراکز نظامی به غربی‌ها را نمی‌دهند