امام جمعه زرند: بهانه جویی آمریکایی ها تمامی ندارد