اطلاعیه وزارت خارجه در خصوص فراخوان تجمع حمایتی از دستگاه سیاست خارجی