ضرورت حضور بخش خصوصی در مسابقات رالی/ توجه به رالی عامل درآمدزایی