گفتمان امام و رهبری برگرفته از اسلام، در مقابل جاهلیت مدرن دشمنان قدرت نمایی می کند