با عربستانی‌ها در تهران خوشرفتاری کردیم/ در ریاض هم علیه ما کم فحاشی نشده است