امام جمعه سیرجان: ملت ایران با ظلم و ستم سازش ندارد