عکسی که همسر حجازی امضا کرد و به مهاجم سابق پرسپولیس داد