پیشرفت در نگارش کند است/ادامه مذاکرات سه شنبه آینده