یادبود مصطفی عبداللهی در اولین اجرای بدون کارگردان