انتقاد از سخنان اصغرزاده در شهرضا / لزوم پرهیز از حضور سخنرانان مشکل‌دار