پیشرفت در نگارش بسیار کند صورت می‌گیرد/دور آتی مذاکرات از سه شنبه آینده