ایران مدافع مظلوم و تنها بلندگویی است که از حق و واقعیت سخن می گوید