امام جمعه نجف اشرف: سقوط الانبار نتيجه خيانت ها بود