شهرداری در خصوص تخلف هتل اسپیناس با شهروندان صادق باشند