افشای یک سند محرمانه: حمایت آمریکا از به قدرت رسیدن گروهک تروریستی داعش در سوریه