نماینده مجلس: ورزش روستاهای محروم مانده و نیاز به رسیدگی و توجه جدی دارد