عزت ملت ایران در مذاکرات حفظ شود/ نگرانی از گسترش پیام انقلاب