کاندیداها برای ادای تکلیف و وظیفه در انتخابات حضور یابند‌