افشای یک سند محرمانه، حمایت آمریکا از به قدرت رسیدن ...