بسیج اصناف در تحول اقتصادی و فرهنگی کشور ایفای نقش می کند