تحریم های دشمنان علیه ایران نتوانسته آنان را به اهداف خود برساند