سبز پوشان سپاه الگویی برای تمام رزمندگان جهان هستند