پیام منصوریان برای حجازی: روزهای خوب توی راه هستند