تاریخ و عظمت دفاع مقدس نباید فراموش شود/ پیشنهاد تأسیس نمایشگاه عملیات دفاع مقدس