درخشش دانشجوی دانشگاه مازندران در مسابقات ریاضی دانشجویی کشور