اتفاق تلخ برای گزارشگر شبکه خبر: پدر رفت و دیگر برنگشت!