میثاق بسیجیان گردان امام حسین(ع) با شهدای اژیه/ تصاویر