تعامل و ترکیب توانمندی های بخش خصوصی و دولت بهترین عامل توسعه کشور است