دنیا با آزادسازی خرمشهر ما را باورکرد/ پاسداران یاران سوار بر کشتی نجات امام حسین(ع) هستند