جنگ نیابتی سیاست جدید آمریکا/ با خاطیان جشن «گُلونی» برخورد شود