سپاه، میراث راهبردی امام راحل (ره) است/ پاسداری با عاشورا پیوند دارد