مجلس در صورت بررسی، برخی موارد پروتکل را حذف می‌کند/ نمایندگان در جریان مذاکرات نیستند