متولیان فرهنگی، دانشگاه مازندران را با مطرب‌خانه اشتباه گرفتند