کانال صهیونیست: پرز با السیسی، عبدالله دوم و عباس ...