عکس/ بازدید از تولید کنندگان و صنعت گران سیمین دشت شهرستان فردیس