برخی امید دارند که با توافق، آمریکا از دشمنی با ایران دست بر می‌‌دارد