غرب از مذاکرات هسته ای به عنوان ابزار سیاسی استفاده می کند