معدن ۳۴۲ میلیون تنی سرب و روی مهدی آباد یزد توسعه می‌یابد