آمریکا هرگز به فکر اقتصاد ایران نیست/ برای شادی اسلامی جوانان سرمایه گذاری شود