امروز رزمندگان سپاه الگویی برای تمام رزمندگان جهان هستند