فوری: توماس فرمالن فردا میتواند برای اولین بار برای بارسلونا بازی کند!